Ελληνικός Πολιτισμός

Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις άλλες εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής των ρημάτων σε -μι doc

Ασκήσεις  Αρχική

οριστική υποτακτικήευκτική προστακτική
πήγνυς πηγνπηγνπήγν
μείγνυσιμειγνμειγνμειγν
σβέννυτεσβεννσβεννσβένν
σκεδαννύασισκεδαννσκεδαννσκεδανν