ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κλίση των συμφωνόληκτων και φωνηεντόληκτων ρημάτων σε -μι


 

δείκνυμιἵστημιτίθημιἵημιδίδωμι

 

δείκνυμι

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δείκνυμι
δείκνυς
δείκνυσι(ν)
δείκνυμεν
δείκνυτε
δεικνύασι(ν)
δεικνύω
δεικνύῃς
δεικνύῃ
δεικνύωμεν
δεικνύητε
δεικνύωσι(ν)
δεικνύοιμι
δεικνύοις
δεικνύοι
δεικνύοιμεν
δεικνύοιτε
δεικνύοιεν

δείκνυ
δεικνύτω

δείκνυτε
δεικνύντων ἤ δεικνύτωσαν

δεικνύναι δεικνὺς (δεικνύντος)
δεικνῦσα (δεικνύσης)
δεικνὺν (δεικνύντος)
Παρατατικός ἐδείκνυν
ἐδείκνυς
ἐδείκνυ
ἐδείκνυμεν
ἐδείκνυτε
ἐδείκνυσαν
 
Μέλλοντας δείξω όπως το λύω  
Αόριστος β ἔδειξα όπως το λύω  
Παρακείμενος δέδειχα όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἐδεδείχειν όπως το λύω  

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται
δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται
δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

δείκνυσο
δεικνύσθω

δείκνυσθε
δεικνύσθων / δεικνύσθωσαν
δείκνυσθαι δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον
Παρατατικός ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο
 
Μέλλοντας δείξομαι όπως το λύω  
Αόριστος β ἐδειξάμην όπως το λύω  
Παρακείμενος δέδειγμαι όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἐδεδείγμην όπως το λύω  

 

 ἵστημι

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ἵστημι
ἵστης
ἵστησι(ν)
ἵσταμεν
ἵστατε
ἱστᾶσι(ν)
ἱστῶ
ἱστῇς
ἱστῇ
ἱστῶμεν
ἱστῆτε
ἱστῶσι(ν)
ἱσταίην
ἱσταίης
ἱσταίη
ἱσταίημεν ἱσταῖμεν
ἱσταίητε ἱσταῖτε
ἱσταίησαν ἱσταῖεν

ἵστη
ἱστάτω
 
ἵστατε
ἱστάντων / ἱστάντωσαν
ἱστάναι ἱστὰς (ἱστάντος)

ἱστᾶσα (ἱστάσης)
ἱστάν (ἱστάντος)

Παρατατικός ἵστην
ἵστης
ἵστη
ἵσταμεν
ἵστατε
ἵστασαν
 
Μέλλοντας στήσω όπως το λύω  
Αόριστος α' ἔστησα όπως το λύω          
Αόριστος β'
(ενεργ. αόρ. β'
με μέση και
παθητική
σημασία.)
ἔστην
ἔστης
ἔστη
ἔστημεν
ἔστητε
ἔστησαν
στῶ
στῇς
στῇ
στῶμεν
στῆτε
στῶσι(ν)
σταίην
σταίης
σταίη
σταίημεν σταῖμεν
σταίητε σταῖτε
σταίησαν σταῖεν

στῆθι
στήτω
 
στῆτε
στάντων
στῆναι στὰς (στάντος)
στᾶσα (στάσης)
στὰν (στάντος)
Παρακείμενος στήσας ἔχω  
Υπερσυντέλικος στήσας εἶχον  

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ἵσταμαι
ἵστασαι
ἵσταται
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵστανται
ἱστῶμαι
στῇ
ἱστῆται
ἱστώμεθα
ἱστῆσθε
ἱστῶνται
ἱσταίμην
ἱσταῖο
ἱσταῖτο
ἱσταίμεθα
ἱσταῖσθε
ἱσταῖντο
 
ἵστασο
ἱστάσθω
 
ἵστασθε
ἱστάσθων 
ἵστασθαι ἱστάμενος
ἱσταμένη
ἱστάμενον
Παρατατικός ἱστάμην
ἵστασο
ἵστατο
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵσταντο
 
Μέλλοντας στήσομαι όπως το λύω  
Παθ. Μέλλοντας σταθήσομαι  
Αόριστος α'  ἐστησάμην όπως το λύω  
Αόριστος β'
(ενερ. αόρ. β'
με μέση και
παθητική
σημασία.)
ἔστην
ἔστης
ἔστη
ἔστημεν
ἔστητε
ἔστησαν
στῶ
στῇς
στῇ
στῶμεν
στῆτε
στῶσι(ν)
σταίην
σταίης
σταίη
σταίημεν σταῖμεν
σταίητε σταῖτε
σταίησαν σταῖεν

στῆθι
στήτω
 
στῆτε
στάντων
στῆναι στὰς (στάντος)

στᾶσα (στάσης)
στὰν (στάντος)

Παθ. Αόριστος ἐστάθην  
Παρακείμενος ἕστηκα όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἑ(εἱ)στήκειν όπως το λύω  

 

 τίθημι

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας τίθημι
τίθης
τίθησι(ν)
τίθεμεν
τίθετε
τιθέασι(ν)
τιθῶ
τιθῇς
τιθῇ
τιθῶμεν
τιθῆτε
τιθῶσι(ν)
τιθείην
τιθείης
τιθείη
τιθείημεν τιθεῖμεν
τιθείητε  τιθεῖτε
τιθείησαν  τιθεῖεν

τίθει
τιθέτω
 
τίθετε
τιθέντων / τιθέτωσαν
τιθέναι τιθεὶς (τιθέντος)

τιθεῖσα (τιθείσης)
τιθὲν (τιθέντος)

Παρατατικός ἐτίθην
ἐτίθεις
ἐτίθει
ἐτίθεμεν
ἐτίθετε
ἐτίθεσαν
 
Μέλλοντας θήσω όπως το λύω  
Αόριστος β ἔθηκα
ἔθηκας
ἔθηκε
ἔθεμεν
ἔθετε
ἔθεσαν / ἔθηκαν
θῶ
θῇς
θῇ
θῶμεν
θῆτε
θῶσι(ν)
θείην
θείης
θείη
θείημεν θεῖμεν
θείητε θεῖτε
θείησαν θεῖεν

θὲς
θέτω
 
θέτε
θέντων
θεῖναι θεὶς (θέντος)

θεῖσα (θείσης)
θὲν (θέντος)

Παρακείμενος τέθη(ει)κα όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος  

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας τίθεμαι
τίθεσαι
τίθεται
τιθέμεθα
τίθεσθε
τίθενται
τιθῶμαι
τιθῇ
τιθῆται
τιθώμεθα
τιθῆσθε
τιθῶνται
τιθείμην
τιθεῖο
τιθεῖτο
τιθείμεθα
τιθεῖσθε
τιθεῖντο

τίθεσο
τιθέσθω
 
τίθεσθε
τιθέσθων / τιθέσθωσαν
τίθεσθαι τιθέμενος
τιθεμένη
τιθέμενον
Παρατατικός ἐτιθέμην
ἐτίθεσο
ἐτίθετο
ἐτιθέμεθα
ἐτίθεσθε
ἐτίθεντο
 
Μέλλοντας θήσομαι όπως το λύω  
Παθ. Μέλλοντας τεθήσομαι          
Αόριστος β ἐθέμην
ἔθου
ἔθετο
ἐθέμεθα
ἔθεσθε
ἔθεντο
θῶμαι
θῇ
θῇται
θώμεθα
θῆσθε
θῶνται
θείμην
θεῖο
θεῖτο
θείμεθα
θεῖσθε
θεῖντο

θοῦ
θέσθω
 
θέσθε
θέσθων
θέσθαι θέμενος
θεμένη
θέμενον
Παθ. Αόριστος ἐτέθην  
Παρακείμενος τέθημαι όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἐτεθήμην  

 

 ἵημι

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ἵημι
ἵης ἱεῖς
ἵησι(ν)
ἵεμεν
ἵετε
ἱᾶσι(ν)
ἱῶ
ἱῇς
ἱῇ
ἱῶμεν
ἱῆτε
ἱῶσι(ν)
ἱείην
ἱείης
ἱείη
ἱείημεν ἱεῖτε
ἱείητε ἱεῖτε
ἱείησαν ἱεῖεν

ἵει
ἱέτω
 
ἵετε
ἱέντων / ἱέντωσαν
ἱέναι ἱείς (ἱέντος)
ἱεῖσα (ἱείσης)
ἱέν (ἱέντος)
Παρατατικός ἵην / ἵειν
ἵεις
ἵει
ἵεμεν
ἵετε
ἵεσαν
 
Μέλλοντας ἥσω όπως το λύω  
Αόριστος β ἧκα
ἧκας
ἧκε
εἷμεν (ἑjεμεν)
εἷτε
εἷσαν / ἧκαν

ἧς

ὧμεν
ἧτε
ὧσι(ν)
εἵην
εἵης
εἵη
εἵημεν εἷμεν
εἵητε εἷτε
εἵησαν εἷεν

ἕς
ἕτω
 
ἕτε
ἕντων
εἷναι εἵς (ἕντος)
εἷσα (εἵσης)
ἕν (ἕντος)
Παρακείμενος εἷκα όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος εἵκειν όπως το λύω  

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας ἵεμαι
ἵεσαι
ἵεται
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵενται
ἱῶμαι
ἱῇ
ἱῆται
ἱώμεθα
ἱῆσθε
ἱῶνται
ἱείμην
εῖο
ἱεῖτο
ἱείμεθα
ἱεῖσθε
ἱεῖντο

ἵεσο
ἱέσθω
 
ἵεσθε
ἱέσθων
ἵεσθαι ἱέμενος
ἱεμένη
ἱέμενον
Παρατατικός ἱέμην
ἵεσο
ἵετο
ἱέμεθα
ἵεσθε
ἵεντο
 
Μέλλοντας ἥσομαι όπως το λύω  
Παθ.  Μέλλοντας ἑθήσομαι  
Αόριστος α ἡκάμην
ἥκω
--
--
ἥκασθε
ἥκαντο
 
Αόριστος β εἴμην
εἷσο
εἷτο
εἵμεθα
εἷσθε
εἷντο
ὧμαι

ἧται
ὥμεθα
ἧσθε
ὧνται
εἵμην
εἷο
εἷτο
εἷμεθα
εἷσθε
εἷντο

οὗ
ἕσθω
 
ἕσθε
ἕσθων
ἕσθαι ἕμενος
ἑμένη
ἕμενον
Παθ.  Αόριστος εἵθην όπως το λύω  
Παρακείμενος εἷμαι όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος εἷμην όπως το λύω  

 

 δίδωμι

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δίδωμι
δίδως
δίδωσι(ν)
δίδομεν
δίδοτε
διδόασι(ν)
διδῶ
διδῷς
διδῷ
διδῶμεν
διδῶτε
διδῶσι(ν)
διδοίην
διδοίης
διδοίη
διδοίημεν  διδοῖμεν
διδοίητε  διδοῖτε
διδοίησαν διδοῖεν

δίδου
διδότω

δίδοτε
διδόντων
διδόναι διδοὺς (διδόντος)
διδοῦσα (διδούσης)
διδὸν (διδόντος)
Παρατατικός ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίδου
ἐδίδομεν
ἐδίδοτε
ἐδίδοσαν
 
Μέλλοντας δώσω όπως το λύω  
Αόριστος β' ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε
ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδοσαν
δῶ
δῷς
δῷ
δῶμεν
δῶτε
δῶσι(ν)
δοίην
δοίης
δοίη
δοίημεν δοῖμεν
δοίητε δοῖτε
δοίησαν δοῖεν

δὸς
δότω
 
δότε
δόντων
δοῦναι δοὺς (δόντος)
δοῦσα (δούσης)
δὸν (δόντος)
Παρακείμενος δέδωκα όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἐδεδώκειν όπως το λύω  

 

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση
 ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
Ενεστώτας δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται
διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται
διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

δίδοσο
διδόσθω

δίδοσθε
διδόσθων
δίδοσθαι διδόμενος
διδομένη
διδόμενον
Παρατατικός ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο
 
Μέλλοντας δώσομαι όπως το λύω  
Παθ. Μέλλοντας δοθήσομαι          
Αόριστος β ἐδόμην
ἔδου
ἔδοτο
ἐδόμεθα
ἔδοσθε
ἔδοντο
δῶμαι
δῷ
δῶται
δώμεθα
δῶσθε
δῶνται
δοίμην
δοῖο
δοῖτο
δοίμεθα
δοῖσθε
δοῖντο

δοῦ
δόσθω

δόσθε
δόσθων
δόσθαι δόμενος
δομένη
δόμενον
Παθ. Αόριστος ἐδόθην  
Παρακείμενος δέδομαι όπως το λύω  
Υπερσυντέλικος ἐδεδόμην όπως το λύω  

 

 
Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library