Να μεταφερθούν οι τύποι των ρημάτων σε -μι στον παρατατικό και στον αόριστο doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώταςπαρατατικός αόριστος
δίδοταιἐδίδἔδ
ἀνιστᾶσινἀνίστἀνέστ
ἐπιτιθέασινἐπετίθἐπέθ
ἐφίενταιἐφἐφ
ἵστανταιἵσταἐστήσα
ἐφιστᾶσιἐφίστἐπέστ
τίθησιἐτίθἔθ