Ελληνικός Πολιτισμός

Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο των φωνηεντόληκτων ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. Ἡ ἄμπελος καλῶς σκαφεῖσα πολλῷ πλείονα τὸν καρπὸν ἀνέδ (ἀναδίδωμι, αόρ.)
2. Τίς ἄν ἑκὼν μεθι (μεθίημι, ευκτ. ενεστ.) τὴν νίκην τοῖς πολεμίοις;
3. Νικήσωμεν τοῖς πολεμίοις ἀντιτιθ (ἀντιτίθημι, μτχ. ενστ. ἀνδρείαν.
4. Τῶν ἀγαθῶν τὸν πλοῦτον ὕστατον τίθ (τίθημι, προστ. ενεστ.).
5. Οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς συμμάχους ἀφίστ (ἀφίστημι, παρτ.) τῶν Ἀθηναίων.
6. Ἄρχοντα ἱστ (ἵστημι, α' πληθ. υποτ. ενεστ.) ἁπλοῦν καὶ γενναῖον.
7. Δημοσθένης ἔπεισε μὴ προΐε (προΐεμαι, απρμφ. ενεστ.) τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν.
8. Οἱ μὲν ἀπαίδευτοι παῖδες τὰ γράμματα, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἄνδρες τὰ πράγματα οὐ συνι (συνίημι, οριστ. ενεστ.).
9. Ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδ (δίδωμι, ευκτ. ενεστ.).
10. Φίλιππος ἐβούλετο συνιστ (συνίστημι, απρμφ. ενεστ.) τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ τοὺς Πέρσας.