Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτούν οι τύποι των φωνηεντόληκτων ρημάτων σε -μι στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

ο τύποςστον άλλο αριθμό
θὲς θέ
κατέθουκατέθ
θῶμαιθώμ
ἀνέστηἀνέστ
ἀφήσετεἀφήσ
ἐπιθῶνταιἐπιθ
δοθήσεταιδοθήσ
παραδιδόασιπαραδ
συνῆκεσυν
ἵσταμαιἱστάμ