Ελληνικός Πολιτισμός

Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των ρημάτων σε -μι doc

 Ασκήσεις  Αρχική

1. Τὴν ὁδὸν χρὴ δεικν (δείκνυμι, απρμφ. ενεστώτα) τοῖς ζητούσι.
2. Ἡμεῖς τὴν μὲν δίψαν σβένν (σβένυμμαι, ενεστώτας) ὕδατι, τὴν δὲ πλεονεξίαν οὔτε χρυσῷ οὔτε ἀργύρῳ δυνάμεθα κατασβενν (κατασβέννυμι, απρμφ. ενεστώτα)
3. Πάντα πόνον χρόνος σβένν. (σβέννυμι, γ' εν. ορ. ενεστώτα)
4. Ἄπληστοι καὶ πλεονέκται οὐδέποτε κορένν (κορέννυμαι, ενεστώτας)
5. Οὗτοι ὤμνυ (ὄμνυμι, παρατατικός) ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν.
6. Ἐνταῦθα δὴ ἀπόλλυ (ἀπόλλυμαι, ενεστώτας) οἱ ἄριστοι τῶν ὁπλιτῶν.
7. Ὁ Ἀγησίλαος οὐκ ἔφη δέξασθαι τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύ (ὄμνυμι, υποτ. ενεστώτα) οὗτοι.
8. Ἀληθής ἐστι ἡ ἀρετὴ οὐχ ἡ λόγοις ἐπιδεικνυ, (ἐπιδείκνυμι, μτχ. ενεστώτα)ἀλλ' ἡ ἔργοις ἀσκουμένη.
9. Ὁ πατὴρ τοῖς παισὶν δείκν (δείκνυμι, ορ. ενεστώτα) ὅ,τι δεῖ ποιεῖν.