Ελληνικός Πολιτισμός

Να γραφτούν οι τύποι των ρημάτων σε -μι στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

ο τύπος στον άλλο αριθμό
ἀναπεταννύασι ἀναπετάνν
δεικνύοισθεδεικνύ
ἐπήγνυτοἐπήγνυ
ἀπόλλυνταιἀπόλλυ
ζεύγνυσινζευγν
ὀμνύασινὄμνυ
καταζεύξῃςκαταζεύξ
ζευγνύοιντοζευγνύοι
κατεσβέννυτοκατεσβέννυ
ἐπιρρώννυταιἐπιρρώννυ