Να μεταφέρεις τους τύπους του παρακειμένου της ν.ε. στα αρχαία ελληνικά  doc

νέα ελληνικά αρχαία ελληνικά
έχει γραφτεί (γράφομαι) γρα
έχω καλυφτεί (καλύπτομαι) κάλυ
έχεις παραταχθεί (παρατάττομαι) παρατα
έχετε ζήσει με οικονομία (φείδομαι) φει
έχω εξοργιστεί (ὀργίζομαι) ργι
έχουμε ταραχτεί (ταράττομαι) ταρά