Κλίνε στα α.ε. τον παρακείμενο του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

νέααρχαία
έχω πλέξειπέπλεχ
έχεις πλέξειπέπλεχ
έχει πλέξειπέπλεχ
έχουμε πλέξειπεπλέχ
έχετε πλέξειπεπλέχ
έχουν πλέξειπεπλέχ