Να σχηματίσεις τον Παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων

Ασκήσεις  Αρχική

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΘΕΡΑΠΕΥ
ΚΩΛΥΩ ΚΩΛΥ
ΒΛΑΠΤΩ ΒΛΑ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑ
ΘΛΙΒΩ ΘΛΙ
ΠΛΕΚΩ ΠΛΕ
ΤΑΤΤΩ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΖΩ ΝΟΜΑ
ΡΙΠΤΩ ΡΙ
ΚΡΥΠΤΩ ΚΡΥ