Να σχηματίσεις τον Παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΘΕΡΑΠΕΥ
ΚΩΛΥΩ ΚΩΛΥ
ΒΛΑΠΤΩ ΒΛΑ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑ
ΘΛΙΒΩ ΘΛΙ
ΠΛΕΚΩ ΠΛΕ
ΤΑΤΤΩ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΖΩ ΝΟΜΑ
ΡΙΠΤΩ ΡΙ
ΚΡΥΠΤΩ ΚΡΥ