Να σχηματίσεις τον Παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΓΡΑ
ΔΙΩΚΩ ΔΙΩ
ΦΥΛΑΤΤΩ ΦΥΛΑ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΩ ΠΕΦΥΛΑ
ΑΓΟΡΕΥΩ ΓΟΡΕΥ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΩ ΓΟΡΕΥ
ΑΘΡΟΙΖΩ ΘΡΟΙ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩ ΘΡΟΙ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΦΡΟΝΤΙ
ΚΟΛΑΚΕΥΩ ΚΟΛΑΚΕΥ