Προσπάθησε να αιτιολογήσεις το είδος του αναδιπλασιασμού doc

θάπτω > τέθαφα
θύω > τέθυκα (θυσιάζω)
θαυμάζω > τεθαύμακα
φενακίζω > πεφενάκικα (εξαπατώ, π.χ. φενάκη)
φεύγω > πέφευγα
ψηφίζω > ἐψήφικα
ψύχω > ἔψυχα
χρηματίζω > κεχρημάτικα