Να σχηματίσετε το α΄ πρ. του Παρατατικού, Μέλλοντα και Αορίστου doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΦΥΤΕΥΩ ΦΥΤΕΥΦΥΤΕΥΦΥΤΕΥ
ΛΕΓΩ ΛΕΓΛΕΛΕ
ΠΕΜΠΩ ΠΕΜΠΠΕΜΠΕΜ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑΦΓΡΑΓΡΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΩΔΙΓΡΑΦΔΙΑΓΡΑΔΙΓΡΑ
ΔΙΩΚΩ ΔΙΩΚΔΙΩΔΙΩ
ΑΡΧΩ ΡΧΑΡΡ
ΥΠΑΡΧΩ ΥΠΡΧΥΠΑΡΥΠΡ