Να γραφούν τα ρήματα στους ζητούμενους τύπους του παρατατικού και αόριστου μ.φ. doc

ρήμα παρατατικός αόριστος
ἀπαλλάτομαι, α' εν. ἀπηλλαἀπηλλα
στρατεύομαι β' εν. ἐστρατεύἐστρατεύ
κομίζομαι γ' εν. ἐκομίἐκομί
ἀποκρύπτομαι α' πληθ. ἀπεκρυἀπεκρυ