Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρήματος βλάπτω

ἔβλαπτ
ἔβλαπτ
ἔβλαπτ
ἐβλάπτ
ἐβλάπτ
ἔβλαπτ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός