Κλίνε στα α.ε. τον παρατατικό του ρ. πλέκω, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

νέααρχαία
έπλεκα
έπλεκες
έπλεκε
πλέκαμε
πλέκατε
έπλακαν