Η προσωπική αντωνυμία

και η χρήση των τύπων της ως κτητικής αντωνυμίας άσκηση

Πάτερ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖςΕπουράνιε πατέρα μας
ἀγιασθήτω τό ὄνομά ·ας αγιαστεί το όνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία ·ας έλθει η βασιλεία σου·
γεννηθήτω τό θέλημά ας γίνει το θέλημά σου
ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς.όπως στον ουρανό έτσι και στη γη.
Τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιονΤο ψωμί μας το καθημερινό (το αναγκαίο)
δός σήμερονδώσε σε μας σήμερα
καί ἄφες τά ὀφειλήματα ἡμῶνκαι χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας
ὡς καί ἀφίεμεν όπως και εμείς τα χαρίζουμε
τοῑς ὀφειλαίταις στους δικούς μας οφειλέτες
καί μή εἰσενέγκῃς εἰς πειρασμόνκαι μη μας φέρεις σε πειρασμό
ἀλλά ῥῦσαι ἀπό τοῦ πονηροῦ.αλλά ελευθέρωσέ μας από το πονηρό.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός