Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ doc

Αρχική Ασκήσεις

Πλάγιος λόγος Ευθύς λόγος
Ἔδοξε τῇ πόλει δημοσίᾳ θάπτειν τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάφῳ κειμένους. Δημοσίᾳ θάπτ τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάφῳ κειμένους.
Ἔλεγε τῷ Ἱππίᾳ ὅτι μακάριος εἴη, ὅτι εἰδείη ἅ χρείη ἐπιτηδεύειν ἄνθρωπον.Ὦ Ἱππία μακάριος , ὅτι ἅ χρ ἐπιτηδεύειν ἄνθρωπον.
Λυσίμαχον ἐκέλευον παραδοῦναι αὐτοὺς τοῖς ἔνδεκα. Ὦ Λυσίμαχε παρ αὐτοὺς τοῖς ἔνδεκα.
Ἠξίουν Πύλον τοὺς Λακεδαιμονίους σφίσι ἀποδοῦναι. Ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀπ Πύλον.
Ἐκέλευον αὺτὸν ἐπὶ τὴν ναῦν ἀπιέναι ὡς διάδοχον ὄντα. ἐπὶ τὴν ναῦν ὡς διάδοχον .
Οἱ μὲν ηὔχοντο ὥς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι.Εἴθε ὡς δειλ αὐτ ληφθ.
Οὗτος ἡγεῖτο ἀξίους εἶναι τούτους μηδὲν πάσχειν ὑφ’ ἡμῶν.Ἄξιοί μηδὲν πάσχειν ὑφ’ ἡμῶν.