Άσκηση στο ρήμα ποιῶ 

Ασκήσεις  Αρχική

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή Παρατατικός
ποι ποι ποι ποι ποι ἐποί
ποι ποι ποι ποί ποι ἐποί
ποι ποι ποι ποι ποι ἐποί
ποι ποι ποι ἐποι
ποι ποι ποι ποι ἐποι
ποι ποι ποι ποι ἐποί