Άσκηση στο ρήμα ποιῶ 

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή Παρατατικός
ποι ποι ποι ποι ποι ἐποί
ποι ποι ποι ποί ποι ἐποί
ποι ποι ποι ποι ποι ἐποί
ποι ποι ποι ἐποι
ποι ποι ποι ποι ἐποι
ποι ποι ποι ποι ἐποί