Άσκηση στο ρήμα ποιοῦμαι

οριστικήυποτακτική ευκτικήπροστακτική απαρέμφατομετοχή Παρατατικός
ποιποιποι ποιποιἐποι
ποι (ῇ)ποιποι ποιποιἐποι
ποιποιποι ποιποιἐποι
ποιποιποι ἐποι
ποιποιποι ποιἐποι
ποιποιποι ποι ἐποι


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός