Άσκηση στην προσωπική αντωνυμία  άσκηση

Τίς (σύ, δοτ. εν. αδύνατος τύπος) πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων
Ἐὰν δὲ κατάσχωμεν (ἐγώ, ον. πλ.) ἃ βουλόμεθα
Ἔπειθ’ , (ἐσύ, ον. πλ.) ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι...
Ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι (ἐγώ, δοτ. εν.) τῷ ἀπολογουμένῳ
Τούτους τοὺς νόμους ἀναγράψαντες (σύ, δοτ. πλ.) παρακατέθεντο,
καὶ (σύ, αιτ. πλ.) αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.
'Ετύγχανε δ’ (ἐγώ, γεν. πλ.) νεώτατος ὤν
Καὶ εἰ τοῦτο ἔπραξας, οὐδ’ ἂν εἷς (σύ, γεν. εν.)μᾶλλον τῶν πλεόντων ἐθαυμάζετο