Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με βάση την πληρότητά τους (ως προς τους όρους) doc

  είδος γιατί:
Ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν.
Ἵππαρχος καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν.
Τὸ ἄρχειν ἥδιστον.
Ὁ χῶρος ἐπιτήδειος ἐφαίνετο.
Ἕλληνες εἰσί οἱ τῆς ἡμετέρας παδείας μετέχοντες.
Ἦν δὲ Τισσαφέρνης δόλιος καὶ ἄπιστος.
Αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν.
Ἡ εὐδαιμονία τέλος ἐστί.
Οὗτος ἐστιν ὁ διοικῶν καὶ προτάττων.
Ἐκ τούτου οἱ πολέμιοι ἐθάρσησαν.