Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (1η) doc

Ασκήσεις  Αρχική   

Επιλέξτε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική
καὶ πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν
ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν
Ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα
ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ
ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν
τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς
Οἱ μὲν ψιλοὶ εὐθὺς ἠκόντιζον, ἔβαλλον, ἐτόξευον
οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων
ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καί οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται
εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ’ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν