Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (2η) doc

Ασκήσεις  Αρχική  

Επιλέξτε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική
σκέψασθε δή, τί τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει
πεπόνθατε, ἔχετε, δικάζετε
σῖτά τε σιτῇ καὶ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα
οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἀλλ’ ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν
οἱ μὲν εἰσηκόντιζον, οἱ δὲ τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον
Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἥκομεν εἰς τὸν τόπον, καὶ κατέβημεν εἰς τὸ πεδίον
ὧν οὐδενὸς ἐγὼ ὀνομαστὶ μνησθήσομαι, ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται
σκοπεῖτε τοίνυν τί ἔσται τίμημα
οὔτε μακροῖς πλοίοις ἔπλεον οὔτε στρατοπέδοις κατέβαινον