Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις doc

Ασκήσεις Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι συνδετική λέξη. Υπάρχουν 9 συνδετικές λέξεις.

σκέψασθε δή, τούτων ὑπάρχει Δημοσθένει
σῖτά τε σιτῇ ποτὰ πίνεις τὰ φαυλότατα
οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν, ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν
οἱ μὲν εἰσηκόντιζον, τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον
Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἥκομεν εἰς τὸν τόπον, κατέβημεν εἰς τὸ πεδίον
ὧν οὐδενὸς ἐγὼ ὀνομαστὶ μνησθήσομαι, μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται
σκοπεῖτε τοίνυν ἔσται τίμημα
οὔτε μακροῖς πλοίοις ἔπλεον στρατοπέδοις κατέβαινον