Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις doc

Ασκήσεις Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι συνδετική λέξη. Υπάρχουν 9 συνδετικές λέξεις.

καὶ πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν
ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν
δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ
ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ἡμεῖς νικῶμέν
τά τε ἄλλα ἐτίμησε μυρίους ἔδωκε δαρεικούς
οὐδὲ καθηδυπάθησα, εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων
ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται
εἰ δὲ γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλήφασιν