Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (4η) doc

Ασκήσεις  Αρχική  

Επιλέξτε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική

ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία
τοῦτον μάλιστα θρήνει, ὅτι νοσεῖ
προσήκει ἐσθίειν ἡμῖν, ἵνα ζῶμεν
οὐχ ἵνα ἥδηται, ἀλλ’ ἵνα τρέφηται
οὐδ’ ἵνα λεαίνηται τὴν κατάποσιν, ἀλλ’ ἵνα ῥωννύηται τὸ σῶμα
Ἅπαντες ἐπιστάμεθα ὅτι Ἀγησίλαος οὐ πόνων ὑφίετο
Ἀγησίλαος οὐ πόνων ὑφίετο, οὐ κινδύνων ἀφίστατο, οὐ χρημάτων ἐφείδετο
Οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἦν ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι Τρῶες ἦσαν φρενοβλαβεῖς
Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω
τούτῳ λυπεῖται ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ