Να εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης μεταξύ των παρακάτω προτάσεων (3η) doc

Ασκήσεις Αρχική

Επιλέξτε [α] για ασύνδετο, [π] για παρατακτική και [υ] για υποτακτική
Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν
Οἱ δὲ ἐξεπλάγησαν καὶ ἀμφοτέρους ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον.
ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείθετο πρὸς τοὺς δικαστάς ἤγαγε
ἀφῆκε δὲ καὶ τὸν νεανίαν τῆς τιμωρίας, ἀπειλῶν αὐτῷ θανάτου, ἐὰν ἀδικῶν φωραθῇ ἕτερα
πλουτεῖ, ὀρφανοὺς ἀποδύει, χήρας βιάζεται
Ἐὰν δέ τις ἐλεύθερος τῷ τοιούτῳ συμφάγῃ ἤ συμπίῃ
ὁ μὲν γὰρ νοσεῖ καὶ οὐ θεραπεύεται
ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων
ὁ Θεὸς μεταδώσει ἡμῖν συγγνώμης, κἄν μυρία πεπλημμεληκότες ὦμεν
Ἵν’ οὖν μὴ τοῦτο γένηται, πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ