Άσκηση στο ρήμα τιμῶ 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική απαρέμφατο μετοχή Παρατατικός
τιμτιμ τιμ τιμ τιμ ἐτίμ
τιμ τιμ τιμ τίμ τιμ ἐτίμ
τιμ τιμ τιμ τιμ τιμ ἐτίμ
τιμ τιμ τιμ ἐτιμ
τιμ τιμ τιμ τιμ ἐτιμ
τιμ τιμ τιμ τιμ ἐτίμ