Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις