Να εντοπιστούν τα κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις