Ποιες από τις παρακάτω λέξεις είναι παράγωγες και ποιες σύνθετες;