Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας. doc

αρχική νέα ελληνική γλώσσα  ονοματικές προτάσεις