Να βρείτε το είδος του σύνδεσμου και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Νέα   Αρχική   σύνδεσμοι

 

είδος σύνδεσμου

παρατακτικός ή
υποτακτικός

ωστόσο
όμως
ότι
γιατί
ωσότου
ενώ
ή
καθώς
εάν
επομένως