Άσκηση αυτοαξιολόγησης

Αντιστοίχισε τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους.

Αφρική
κυνηγός
ανατολική Ευρώπη
τάφος
νεολιθική εποχή
εργαλείο
τροφή
οικισμός
λιμναίος οικισμός



© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός