Να αναγνωρίσετε τη χρήση (οριστική ή επαναληπτική) της αντωνυμίας αὐτὸς στις παρακάτω προτάσεις. doc

Οἱ κατὰ Ἀλέξανδρον καὶ αὐτὸς Ἀλέξανδρος ἐς τὸν ποταμὸν ἐνέβαλον.
Ἐπέδειξε Φιλίππῳ ὅτι πιστός ἐστιν αὐτῷ φίλος.
Ἀγαθοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσει ἀγαθός.