Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της Α΄ στήλης με τη γραμματική τους αναγνώριση, να γράψετε το ρήμα στέλλω στους τύπους που ζητούνται άσκηση

© Νικόλαος Μυλωνάς

1. ὑγίανα
2. κρῖνον
3. ἆρον
4. ἀγγείλαι
5. ἔνειμας
6. ἔμεινε

γ΄ εν. υποτ. αορ. ε.φ.
β΄ πληθ. προστ. αορ. ε.φ.