Να κλίνεις την οριστική του μέλλοντα των ρημάτων που ακολουθούν: άσκηση

© Μαρία Σκαρλάτου, Φιλόλογος ΕΑΕ

 
ἀκούωκαταγράφωθύωδιώκω
ἀκού καταγρά θύ διώ
ἀκού καταγρά θύ διώ
ἀκού καταγρά θύ διώ
ἀκού καταγρά θύ διώ
ἀκού καταγρά θύ διώ
ἀκού καταγρά θύ διώ© Ελληνικός Πολιτισμός