ὁράω, -ῶ, αἰτιάομαι, -ῶμαι: Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται στον πίνακα λαμβάνοντας υπόψη και τη φωνή στην οποία βρίσκεται το κάθε ρήμα. άσκηση

ὁράω, -ῶαἰτιάομαι, -ῶμαι
(α΄ πληθ. οριστ. ενεστ.)
(β΄ εν. προστ. ενεστ.)
(γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστ.)
(β΄ εν. οριστ. παρατ.)
(απαρ. ενεστ.)
(ονομ. πληθ. αρσ. μτχ. ενεστ.)