Άσκηση στα συνηρημένα ρήματα άω-ῶ άσκηση

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τη γραμματική αναγνώρισή τους

1. κυβερνῷεν
2. νικᾶν
3. ἀγαπάτω
4. ὁρᾶται
5. δαπανᾶτε
6. αἰτιώμενος
7. ζῶσι