κινέω, -ῶ, ποιέομαι, -οῦμαι: Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται στον πίνακα λαμβάνοντας υπόψη και τη φωνή στην οποία βρίσκονται άσκηση

κινέω, -ῶποιέομαι, -οῦμαι
α΄ πληθ. οριστ. ενεστ.
β΄ εν. προστ. ενεστ.
γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστ.
β΄ εν. οριστ. παρατ.
απαρ. ενεστ.
ονομ. πληθ. αρσ. μτχ. ενεστ.