Άσκηση στα συνηρημένα ρήματα έω-ῶ άσκηση

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τη γραμματική αναγνώρισή τους

1. ἐπιχειρεῖτε
2. ἀδικῶμεν
3. λαλοῦντες
4. ὑμνοῖμεν
5. φοβεῖσθαι