Άσκηση στα συνηρημένα σε -όω -ῶ άσκηση

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τη γραμματική αναγνώρισή τους

1. ἐταπεινοῦτο
2. ἐλευθεροῖεν
3. στεφανοῖς
4. ζήλου
5. μαστιγῶσθε