Άσκηση στα συνηρημένα σε -όω -ῶ άσκηση

Να συμπληρώσετε τα τετραγωνίδια με τις λέξεις που ζητούνται. Στην έγχρωμη στήλη σχηματίζεται ένα ουσιαστικό της α΄ κλίσης

© Νικόλαος Μυλωνάς

1                                        
  2                 
     3            
     4            
5                  
     6            

1. β΄ εν. οριστ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ἐλευθερόω, -ῶ
2. β΄ πληθ. υποτ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ταπεινόω, -ῶ
3. γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ὀρθόω, -ῶ
4. β΄ εν. προστ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ζημιόω, -ῶ
5. α΄ εν. υποτ. ενεστ. μ.φ. του ρ. στεφανόω, -ῶ
6. γ΄ πληθ. ευκτ. ενεστ. ε.φ. του ρ. ζηλόω, -ῶ