Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 192-193


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ

Κατὰ Τιμάρχου, , perseus

Περισσότερα κείμενα του Αισχίνη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Τίμαρχος ανήκε στη μερίδα του Δημοσθένη και μετά την υπογραφή της "Φιλοκρατείου ειρήνης" (346 π.Χ.) κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβείαν (βλ. και τον ομώνυμο λόγο του τελευταίου). Ο Αισχίνης με τη σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη αυτή, επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις. (Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[192] Εὖ δ’ ἐπίστασθε, καί μοι σφόδρα τὸ μέλλον ῥηθήσεσθαι διαμνημονεύετε, εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην, ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε· εἰ δ’ ἀποφεύξεται, κρείττων ἦν ὁ ἀγὼν μὴ γεγενημένος. πρὶν μὲν γὰρ εἰς κρίσιν Τίμαρχον καταστῆναι, φόβον τισὶ παρεῖχεν ὁ νόμος καὶ τὸ τῶν δικαστηρίων ὄνομα· εἰ δ’ ὁ πρωτεύων βδελυρίᾳ καὶ γνωριμώτατος εἰσελθὼν περιγενήσεται, πολλοὺς ἁμαρτάνειν ἐπαρεῖ, καὶ τελευτῶν οὐχ ὁ λόγος, ἀλλ’ ὁ καιρὸς ὑμᾶς ἐξοργιεῖ. [193] μὴ οὖν εἰς ἁθρόους, ἀλλ’ εἰς ἕνα ἀποσκήψατε, καὶ τὴν παρασκευὴν καὶ τοὺς συνηγόρους αὐτῶν παρατηρεῖτε· ὧν οὐδενὸς ἐγὼ ὀνομαστὶ μνησθήσομαι, ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται, ὡς οὐκ ἂν παρῆλθον, εἰ μή τις αὐτῶν ὀνομαστὶ ἐμνήσθη. ἀλλ’ ἐκεῖνο ποιήσω· ἀφελὼν τὰ ὀνόματα, διεξιὼν δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ τὰ σώματα αὐτῶν γνώριμα καταστήσω.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

εὖ ἐπίστασθε, καὶ μοι σφόδρα τὸ μέλλον ῥηθήσεσθαι διαμνημονεύετε, εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην, ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε: εἰ δ᾽ ἀποφεύξεται, κρείττων ἦν ἀγὼν μὴ γεγενημένος. πρὶν μὲν γὰρ εἰς κρίσιν Τίμαρχον καταστῆναι, φόβον τισὶ παρεῖχεν νόμος καὶ τὸ τῶν δικαστηρίων ὄνομα: εἰ δ᾽ πρωτεύων βδελυρία καὶ γνωριμώτατος εἰσελθὼν περιγενήσεται, πολλοὺς ἁμαρτάνειν ἐπαρεῖ, καὶ τελευτῶν οὐχ λόγος, ἀλλ᾽ καιρὸς ὑμᾶς ἐξοργιεῖ. μὴ οὖν εἰς ἁθρόους, ἀλλ᾽ εἰς ἕνα ἀποσκήψατε, καὶ τὴν παρασκευὴν καὶ τοὺς συνηγόρους αὐτῶν παρατηρεῖτε: ὧν οὐδενὸς ἐγὼ ὀνομαστὶ μνησθήσομαι, ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται, ὡς οὐκ ἂν παρῆλθον, εἰ μή τις αὐτῶν ὀνομαστὶ ἐμνήσθη. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ποιήσω: ἀφελὼν τὰ ὀνόματα, διεξιὼν δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ τὰ σώματα αὐτῶν γνώριμα καταστήσω.

 

 

Λεξιλογικά

 

διαμνημονεύω: θυμάμαι
ἐπιτήδευμα: επάγγελμα, συνήθεια, ασχολία
εὐκοσμία: ευπρέπεια, ευκοσμία
ἀπογεύγω: αθωώνομαι
ἀγών: δίκη
καθίσταμαι
εἰς κρίσιν: δικάζομαι
βδελυρία
: αηδία, κτηνώδης διαγωγή, διαφθορά
εἰσέρχομαι
: παρουσιάζομαι στο δικαστήριο
περιγίγνομαι
: επικρατώ, αθωώνομαι
ἐπαίρω
: εξεγείρω, αφυπνίζω, παρακινώ
λόγος: πρόσχημα, ισχυρισμός
καιρός
: κρίσιμη στιγμή
ἀποσκοπέω
-: προσβλέπω, παρατηρώ
παρέρχομαι
: παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 


Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 


 


 

ῥηθήσεσθαι, καταστῆναι, ἐπαρεῖ, ἐμνήσθη, ἀφελὼν: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
λέγεσθαι   ῥηθήσεσθαι,
λεχθήσεσθαι
λεχθῆναι / ῥηθῆναι εἰρῆσθαι  
καθίστασθαι   καταστήσεσθαι,
κατασταθήσεσθαι
καταστήσασθαι,
 καταστῆναι,
κατασταθῆναι
καθεστηκέναι
καθεστάναι
 
ἐπαίρει ἐπῇρεν ἐπαρεῖ ἐπῆρεν ἐπῆρκεν ἐπήρκει
μιμνῄσκεται ἐμιμνῄσκετο μνήσεται
μνησθήσεται
ἐμνήσθη μέμνηται ἐμέμνητο
ἀφαιρῶν   ἀφαιρήσων, ἀφελῶν ἀφελών ἀφῃρηκώς  

 

  

. εἰ μὲν δώσει τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην, ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε: να μετατραπεί  σε υποθετικό λόγο του προσδοκώμενου.

 

ἐὰν μὲν δῷ τῶν ἐπιτηδευμάτων Τίμαρχος δίκην, ἀρχὴν εὐκοσμίας ἐν τῇ πόλει κατασκευάσετε

 

. ἵνα μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται: να μετατραπεί η πρόταση σε μετοχικό σύνολο.

 

μὴ ταύτην ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιησομένων