Αισχίνης, Περί της Παραπρεσβείας, 1-2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Αισχίνη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Περί της Παραπρεσβείας, , perseus

Κείμενα του Αισχίνη στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

 

Για το κείμενο

 

Ο Αισχίνης με τον λόγο του αυτόν υπερασπίστηκε τον εαυτό του ενάντια στην κατηγορία της παράταξης του Δημοσθένη για προδοσία των συμφερόντων της πόλης κατά την περίοδο των διπλωματικών επαφών με τους Μακεδόνες, πριν από την τελική υπογραφή της ειρήνης του Φιλοκράτη (346 π.Χ.). Από την αρχή της διηγήσεως ο ρήτορας υπενθύμισε στο ακροατήριο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκλέχθηκαν και μετέβησαν για την πρώτη διπλωματική αποστολή στην Πέλλα οι δέκα πρεσβευτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο Φιλοκράτης, ο Δημοσθένης και ο ίδιος.

 

Το κείμενο

 

[1] δέομαι ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐθελῆσαί μου μετ᾽ εὐνοίας ἀκοῦσαι λέγοντος, ὑπολογιζομένους τό τε μέγεθος τοῦ κινδύνου καὶ τὸ πλῆθος τῶν αἰτιῶν πρὸς ἂς ἀπολογήσασθαί με δεῖ, καὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς κατασκευὰς τοῦ κατηγόρου καὶ τὴν ὠμότητα, ὃς ἐτόλμησε παρακελεύσασθαι πρὸς ἄνδρας ὀμωμοκότας τῶν ἀντιδίκων ὁμοίως ἀμφοτέρων ἀκούσεσθαι τοῦ κινδυνεύοντος φωνὴν μὴ ὑπομένειν. [2] καὶ ταῦτ᾽ εἶπεν οὐ δι᾽ ὀργήν· οὐδεὶς γὰρ τῶν ψευδομένων τοῖς ἀδίκως διαβαλλομένοις ὀργίζεται, οὐδ᾽ οἱ τἀληθῆ λέγοντες κωλύουσι λόγου τυχεῖν τὸν φεύγοντα· οὐ γὰρ πρότερον ἡ κατηγορία παρὰ τοῖς ἀκούουσιν ἰσχύει, πρὶν ἂν ὁ φεύγων ἀπολογίας τυχὼν ἀδυνατήσῃ τὰς προειρημένας αἰτίας ἀπολύσασθαι.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1] δέομαι ὑμῶν ἄνδρες Ἀθηναῖοιἐθελῆσαί μου μετ᾽ εὐνοίας ἀκοῦσαι λέγοντοςὑπολογιζομένους τό τε μέγεθος τοῦ κινδύνου καὶ τὸ πλῆθος τῶν αἰτιῶν πρὸς ἂς ἀπολογήσασθαί με δεῖκαὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς κατασκευὰς τοῦ κατηγόρου καὶ τὴν ὠμότηταὃς ἐτόλμησε παρακελεύσασθαι πρὸς ἄνδρας ὀμωμοκότας τῶν ἀντιδίκων ὁμοίως ἀμφοτέρων ἀκούσεσθαι τοῦ κινδυνεύοντος φωνὴν μὴ ὑπομένειν [2] καὶ ταῦτ᾽ εἶπεν οὐ δι᾽ ὀργήν· οὐδεὶς γὰρ τῶν ψευδομένων τοῖς ἀδίκως διαβαλλομένοις ὀργίζεταιοὐδ᾽ οἱ τἀληθῆ λέγοντες κωλύουσι λόγου τυχεῖν τὸν φεύγοντα· οὐ γὰρ πρότερον κατηγορία παρὰ τοῖς ἀκούουσιν ἰσχύειπρὶν ἂν φεύγων ἀπολογίας τυχὼν ἀδυνατήσῃ τὰς προειρημένας αἰτίας ἀπολύσασθαι

 

 

Λεξιλογικά

 

εὔνοια: καλή θέληση, ευμένεια, αγαθότητα, καλοσύνη ψηφίδες

δέομαι με γεν. προσ. και απαρ.: παρακαλώ κάποιον να κάνει κάτι ψηφίδες

ὑπολογίζομαι: υπολογίζω, λογαριάζω, λαμβάνω υπ' όψη ψηφίδες

τέχνη: στον πληθ., πανουργίες, τεχνάσματα ψηφίδες

κατασκευή: τέχνασμα ψηφίδες

παρακελεύομαι: παρακινώ ψηφίδες

ὀμωμοκότας: του ρ. ὄμνυμι: ορκίζομαι ψηφίδες

διαβάλλω: κατηγορώ, συκοφαντώ΄, δυσφημώ, κακολογώ ψηφίδες

ὀργίζομαι: θυμώνω, οργίζομαι ψηφίδες

τὸν φεύγοντα: ὁ φεύγων: δικανικός όρος, είμαι κατηγορούμενος ή καταδιωκόμενος· ὁ φεύγων, κατηγορούμενος, εναγόμενος ψηφίδες

αἰτία: κατηγορία ψηφίδες

ἀπολύω: ανασκευάζω τις κατηγορίες εναντίον κάποιου, τις αναιρώ ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

. Να γραφτεί το β’ ενικ. του παρατατικού των παρακάτω ρημάτων, διατηρώντας την ίδια φωνή: ἐθελῆσαί, ἀκοῦσαι, ὑπολογιζομένους, ἀπολογήσασθαί, παρακελεύσασθαι, ἐτόλμησε, ἀκούσεσθαι, ὑπομένειν, εἶπεν, ὀργίζεται

 

τύπος παρατατικός β' εν.
ἐθελῆσαι ἤθελες
ἀκοῦσαι ἤκουες
ὑπολογιζομένους ὑπελογίζου
ἀπολογήσασθαι ἀπελογοῦ
παρακελεύσασθαι παρεκελεύου
ἐτόλμησε ἐτόλμας
ἀκούσεσθαι ἤκουες
ὑπομένειν ὑπέμενες
εἶπεν ἔλεγες
ὀργίζεται ὠργίζου

 

. Να γίνει εγκλητική αντικατάσταση στο γ’ ενικό των παρακάτω ρημάτων (διατηρώντας τον ίδιο χρόνο και την ίδια φωνή): δέομαι, ἐτόλμησε, εἶπεν, ὀργίζεται, ὀμωμοκότας

 

οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
δεῖται δέηται δέοιτο δείσθω
ἐτόλμησε τολμήσῃ τολμήσαι / τολμήσειεν τολμησάτω
εἶπεν εἴπῃ εἴποι εἰπέτω
ὀργίζεται ὀργίζηται ὀργίζοιτο ὀργιζέσθω
ὀμώμοκεν ὀμωμοκώς ᾖ ὀμωμοκώς εἴη ὀμωμοκώς ἔστω