Δημοσθένης, Ὑπέρ τῶν Μεγαλοπολιτῶν, 24-26


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Υπέρ τῶν Μεγαλοπολιτῶν: perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Η Μεγαλόπολη, πρωτεύουσα του Κοινού των Αρκάδων, συνδεόταν παραδοσιακά με τους εχθρούς της Σπάρτης: Αργείους, Μεσσηνίους, Σικυωνίους και Θηβαίους. Μετά τον θάνατο του Επαμεινώνδα (362 π.Χ.) και την εμπλοκή των Θηβαίων σε πόλεμο με τους Φωκείς, οι Αρκάδες φοβούνταν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την απειλή των Σπαρτιατών. Έτσι, μιμούμενοι το παράδειγμα της Μεσσήνης, που, ήδη από το 355 π.Χ., είχε συνάψει αμυντική συμμαχία με την Αθήνα, έστειλαν εκεί το 353/2 αντιπροσωπεία με προτάσεις για τη σύναψη συμμαχίας. Ο Δημοσθένης θα υποστηρίξει την πρόταση των Μεγαλοπολιτών.

 

Το κείμενο

 

[24] ἴσμεν ἅπαντες τοῦθ᾽ ὅτι τὰ μὲν δίκαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται, μέχρι τού γ᾽ αἰσχύνονται μὴ πράττειν, τοῖς δ᾽ ἀδίκοις ἐναντιοῦνται φανερῶς, ἄλλως τε κἄν τινες βλάπτωνται· καὶ τοῦτο λυμαινόμενον πάνθ᾽ εὑρήσομεν, καὶ ταύτην ἀρχὴν οὖσαν πάντων τῶν κακῶν, τὸ μὴ 'θέλειν τὰ δίκαια πράττειν ἁπλῶς. [25] ἵνα τοίνυν μὴ τοῦτ᾽ ἐμποδὼν γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς, τὰς μὲν Θεσπιὰς καὶ τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὰς Πλαταιὰς κατοικίζεσθαι φῶμεν δεῖν καὶ συμπράττωμεν αὐτοῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀξιῶμεν (ταῦτα γὰρ καὶ καλὰ καὶ δίκαια, μὴ περιορᾶν πόλεις ἀρχαίας ἐξανεστώσας), τὴν δὲ Μεγάλην πόλιν καὶ τὴν Μεσσήνην μὴ προώμεθα τοῖς ἀδικοῦσι, μηδ᾽ ἐπὶ τῇ προφάσει τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν τὰς οὔσας καὶ κατοικουμένας πόλεις ἀναιρεθείσας περιίδωμεν. [26] κἂν ᾖ ταῦτα πρόδηλα, οὐδεὶς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους ἔχοντας τὴν ἀλλοτρίαν· εἰ δὲ μή, πρῶτον μὲν ἐναντίους ἕξομεν πρὸς ἐκεῖνα τούτους εἰκότως, ὅταν ἡγῶνται τὴν ἐκείνων κατοίκισιν αὑτοῖς ὄλεθρον φέρειν, εἶτ᾽ ἀνήνυτα πράγμαθ᾽ ἕξομεν αὐτοί·

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[24] ἴσμεν ἅπαντες τοῦθ᾽ ὅτι τὰ μὲν δίκαια πάντες, ἐὰν καὶ μὴ βούλωνται, μέχρι τού γ᾽ αἰσχύνονται μὴ πράττειν, τοῖς δ᾽ ἀδίκοις ἐναντιοῦνται φανερῶς, ἄλλως τε κἄν τινες βλάπτωνται· καὶ τοῦτο λυμαινόμενον πάνθ᾽ εὑρήσομεν, καὶ ταύτην ἀρχὴν οὖσαν πάντων τῶν κακῶν, τὸ μὴ 'θέλειν τὰ δίκαια πράττειν ἁπλῶς. [25] ἵνα τοίνυν μὴ τοῦτ᾽ ἐμποδὼν γένηται τῷ Θηβαίους γενέσθαι μικρούς, τὰς μὲν Θεσπιὰς καὶ τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὰς Πλαταιὰς κατοικίζεσθαι φῶμεν δεῖν καὶ συμπράττωμεν αὐτοῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἀξιῶμεν(ταῦτα γὰρ καὶ καλὰ καὶ δίκαια, μὴ περιορᾶν πόλεις ἀρχαίας ἐξανεστώσας)τὴν δὲ Μεγάλην πόλιν καὶ τὴν Μεσσήνην μὴ προώμεθα τοῖς ἀδικοῦσι, μηδ᾽ ἐπὶ τῇ προφάσει τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν τὰς οὔσας καὶ κατοικουμένας πόλεις ἀναιρεθείσας περιίδωμεν [26] κἂν ταῦτα πρόδηλα, οὐδεὶς ὅστις οὐ βουλήσεται παύσασθαι Θηβαίους ἔχοντας τὴν ἀλλοτρίαν·εἰ δὲ μή, πρῶτον μὲν ἐναντίους ἕξομεν πρὸς ἐκεῖνα τούτους εἰκότως, ὅταν ἡγῶνται τὴν ἐκείνων κατοίκισιν αὑτοῖς ὄλεθρον φέρειν, εἶτ᾽ ἀνήνυτα πράγμαθ᾽ ἕξομεν αὐτοί·

 

Λεξιλογικά

 

ἴσμεν:, του ρ. οἶδα (πρκ. του ρ. εἴδω): γνωρίζω ψηφίδες

ἄλλως τε: προ πάντων, και μάλιστα ψηφίδες

λυμαίνομαι: συμπεριφέρομαι ταπεινωτικά, κακομεταχειρίζομαι, κακοποιώ ψηφίδες

ἐμποδὼν γένηται: εμποδίζω ψηφίδες

κατοικίζω: εγκαθιστώ αποίκους ψηφίδες

φῶμεν: του ρ. φημί: λέω, ισχυρίζομαι ψηφίδες

περιοράω: παραβλέπω, επιτρέπω, ανέχομαι ψηφίδες

ἐξανίστημι: κάνω μία φυλή να μεταναστεύσει, μετακινώ ή εκβάλλω, εκτοπίζω, απελαύνω ψηφίδες

προώμεθα: του ρ. προΐημι: στέλνω μακριά, αποπέμπω ψηφίδες

πρόδηλος: φανερός από πριν, ολοφάνερο, προφανές ψηφίδες

κατοίκισις: εγκατάσταση των αποίκων, εγκαθίδρυση πολιτείας, αποικισμός ψηφίδες

ἀνήνυτος: αναποτελεσματικός, ανεκτέλεστος, ατελέσφορος ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

εἰ δὲ μή (ἂν μὴ πράξωμεν οὕτως), 

1. βούλωνται, αἰσχύνονται, ἐναντιοῦνται, βλάπτωνται: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

βούλωνται: βούλονται, βούλωνται, βούλοιντο, βουλέσθων ή βουλέσθωσαν

αἰσχύνονται: αἰσχύνονται, αἰσχύνωνται, αἰσχύνοιντο, αἰσχυνέσθων - αἰσχυνέσθωσαν

ἐναντιοῦνται: ἐναντιοῦνται, ἐναντιῶνται, ἐναντιοῖντο, ἐναντιούσθων ή ἐναντιούσθωσαν

βλάπτωνται: βλάπτονται, βλάπτωνται, βλάπτοιντο, βλαπτέσθων ή βλαπτέσθωσαν

 

2. συμπράττωμεν, ἀξιῶμεν, προώμεθα, βουλήσεται να γίνει χρονική αντικατάσταση

συμπράττωμεν: συμπράττωμεν, συμπράξωμεν, συμπεπραχότες ὦμεν, συμπεπραγότες ὦμεν

ἀξιῶμεν: ἀξιῶμεν, ἀξιώσωμεν, ἠξιωκότες ὦμεν

προώμεθα: προϊώμεθα, προώμεθα, προεθῶμεν, προειμένοι ὦμεν

βουλήσεται: βούλεται, ἐβούλου - ἠβούλου, βουλήσεται, βουληθήσεται, ἐβουλήθη - ἠβουλήθη, βεβούληται

 

3. ἐναντιοῦνται, λυμαινόμενον, εὑρήσομεν, περιορᾶν, ἡγῶνται : Να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται

ἐναντιοῦνται: ἐναντιοῦσθαι, ἐναντιώσεσθαι, ἐναντιωθήσεσθαι, ἐναντιωθῆναι, ἐνηντιῶσθαι - ἠναντιῶσθαι

λυμαινόμενον: λυμαίνεσθαι, λυμανεῖσθαι, λυμανθήσεσθαι, λυμήνασθαι, λυμανθῆναι, λελυμάνθαι

εὑρήσομεν: εὑρίσκειν, εὑρήσειν, εὑρεῖν, εὑρηκέναι - ηὑρηκέναι

περιορᾶν: περιορᾶν, περιόψεσθαι, περιιδεῖν, περιεορακέναι - περιεωρακέναι

ἡγῶνται: ἡγεῖσθαι, ἡγήσεσθαι, ἡγηθήσεσθαι, ἡγήσασθαι, ἡγηθῆναι, ἡγῆσθαι

 

  

1. ἄν τινες βλάπτωνται ... τοῖς ἀδίκοις ἐναντιοῦσθαι φανερῶς: να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος ώστε να δηλώνει το προσδοκώμενο και αόριστη επανάληψη στο παρελθόν.

προσδοκώμενο: ἄν τινες βλάπτωνται ... τοῖς ἀδίκοις ἐναντιώσονται φανερῶς

αόριστη επανάληψη στο παρελθόν: εἴ τινες βλάπτοιντο ... τοῖς ἀδίκοις ἠναντιοῦντο φανερῶς

 

2. τὰς οὔσας καὶ κατοικουμένας πόλεις: να αναλυθούν οι μετοχές σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.

τὰς οὔσας: αἵ εἰσι

τὰς κατοικουμένας: αἵ κατοικοῦνται