Δημοσθένης, Περὶ τῶν Συμμοριῶν, 1-2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Περὶ τῶν Συμμοριῶν: perseus
Κείμενα του Δημοσθένη: Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Πολλοί Αθηναίοι πολιτικοί, θορυβημένοι από τις φήμες ότι ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο Γ´ (359/8–335 π.Χ) ετοίμαζε στρατό, πίστευαν ότι η Αθήνα έπρεπε να προλάβει ενδεχόμενη επίθεσή του και να του κηρύξει τον πόλεμο, επικεφαλής μιας συμμαχίας των Ελλήνων. Αντίθετη άποψη είχε ο Δημοσθένης, ο οποίος, ωστόσο, θεωρούσε τη συγκυρία κατάλληλη, για την ενίσχυση του αθηναϊκού στόλου. Κάτι τέτοιο θα ήταν, κατά την άποψή του, εφικτό με την αναδιοργάνωση των συμμοριῶν , δηλαδή των φορολογικών συλλόγων που αποτελούνταν από τους πλούσιους Αθηναίους και είχαν ως σκοπό την κατανομή των εξόδων για τον εξοπλισμό του στόλου. Ο λόγος εκφωνήθηκε γύρω στο 354/3 π.Χ.

 

Το κείμενο

 

[1] οἱ μὲν ἐπαινοῦντες, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς προγόνους ὑμῶν λόγον εἰπεῖν μοι δοκοῦσι προαιρεῖσθαι κεχαρισμένον, οὐ μὴν συμφέροντά γ᾽ ἐκείνοις οὓς ἐγκωμιάζουσι ποιεῖν· περὶ γὰρ πραγμάτων ἐγχειροῦντες λέγειν ὧν οὐδ᾽ εἷς ἀξίως ἐφικέσθαι τῷ λόγῳ δύναιτο, αὐτοὶ μὲν τοῦ δοκεῖν δύνασθαι λέγειν δόξαν ἐκφέρονται, τὴν δ᾽ ἐκείνων ἀρετὴν ἐλάττω τῆς ὑπειλημμένης παρὰ τοῖς ἀκούουσιν φαίνεσθαι ποιοῦσιν. ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων μὲν ἔπαινον τὸν χρόνον ἡγοῦμαι μέγιστον, οὗ πολλοῦ γεγενημένου μείζω τῶν ὑπ᾽ ἐκείνων πραχθέντων οὐδένες ἄλλοι παραδείξασθαι δεδύνηνται· [2] αὐτὸς δὲ πειράσομαι τὸν τρόπον εἰπεῖν ὃν ἄν μοι δοκεῖτε μάλιστα δύνασθαι παρασκευάσασθαι. καὶ γὰρ οὕτως ἔχει· εἰ μὲν ἡμεῖς ἅπαντες οἱ μέλλοντες λέγειν δεινοὶ φανείημεν ὄντες, οὐδὲν ἂν τὰ ὑμέτερ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι βέλτιον σχοίη· εἰ δὲ παρελθὼν εἷς ὁστισοῦν δύναιτο διδάξαι καὶ πεῖσαι, τίς παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν πορισθεῖσα χρήσιμος ἔσται τῇ πόλει, πᾶς ὁ παρὼν φόβος λελύσεται.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1] οἱ μὲν ἐπαινοῦντες, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς προγόνους ὑμῶν λόγον εἰπεῖν μοι δοκοῦσι προαιρεῖσθαι κεχαρισμένον, οὐ μὴν συμφέροντά γ᾽ ἐκείνοις οὓς ἐγκωμιάζουσι ποιεῖν· περὶ γὰρ πραγμάτων ἐγχειροῦντες λέγειν ὧν οὐδ᾽ εἷς ἀξίως ἐφικέσθαι τῷ λόγῳ δύναιτο, αὐτοὶ μὲν τοῦ δοκεῖν δύνασθαι λέγειν δόξαν ἐκφέρονται, τὴν δ᾽ ἐκείνων ἀρετὴν ἐλάττω τῆς ὑπειλημμένης παρὰ τοῖς ἀκούουσιν φαίνεσθαι ποιοῦσιν. ἐγὼ δ᾽ ἐκείνων μὲν ἔπαινον τὸν χρόνον ἡγοῦμαι μέγιστον, οὗ πολλοῦ γεγενημένου μείζω τῶν ὑπ᾽ ἐκείνων πραχθέντων οὐδένες ἄλλοι παραδείξασθαι δεδύνηνται· [2] αὐτὸς δὲ πειράσομαι τὸν τρόπον εἰπεῖν ὃν ἄν μοι δοκεῖτε μάλιστα δύνασθαι παρασκευάσασθαι. καὶ γὰρ οὕτως ἔχει· εἰ μὲν ἡμεῖς ἅπαντες οἱ μέλλοντες λέγειν δεινοὶ φανείημεν ὄντες, οὐδὲν ἂν τὰ ὑμέτερ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι βέλτιον σχοίη· εἰ δὲ παρελθὼν εἷς ὁστισοῦν δύναιτο διδάξαι καὶ πεῖσαι, τίς παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν πορισθεῖσα χρήσιμος ἔσται τῇ πόλει, πᾶς παρὼν φόβος λελύσεται.

 

Λεξιλογικά

 

προαιρεῖσθαι: του ρ. προαιροῦμαι: προτιμώ, διαλέγω ψηφίδες

κεχᾰρισμένος: παθ. παρακ. του χᾰρίζομαι: ευχάριστο ψηφίδες

ἐφικέσθαι: του ρ. ἐφικνέομαι-οῦμαι: πλησιάζω, προσεγγίζω ψηφίδες

δόξα: αντίληψη, γνώμη, σωστή ή λανθασμένη ψηφίδες

ὑπειλημμένης: του ρ. ὑπολαμβάνομαι: θεωρούμαι ψηφίδες

πορισθεῖσα: του ρ. πορίζομαι: προμηθεύω ψηφίδες

εἷς ὁστισοῦν: οποιοσδήποτε ψηφίδες

παρελθὼν: του ρ. παρέρχομαι: έρχομαι μπροστά να μιλήσω, ανεβαίνω στο βήμα ψηφίδες

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

καὶ γὰρ οὕτως ἔχει· 

1. ἐγκωμιάζουσι, δύναιτο, ἐκφέρονται, δοκεῖτε, ἔχει: να γίνει εγκλιτική και χρονική αντικατάσταση.

ἐγκωμιάζουσι: ἐγκωμιάζουσι, ἐγκωμιάζωσι, ἐγκωμιάζοιεν, ἐγκωμιαζέτωσαν ή ἐγκωμιαζόντων

δύναιτο: δύναται, δύνηται, δύναιτο, δυνάσθω

ἐκφέρονται: ἐκφέρονται, ἐκφέρωνται, ἐκφέροιντο, ἐκφερέσθων ή ἐκφερέσθωσαν

δοκεῖτε: δοκεῖτε, δοκῆτε, δοκοῖτε, δοκεῖτε

ἔχει: ἔχει, ἔχῃ, ἔχοι, ἐχέτω

 

ἐγκωμιάζουσι: ἐγκωμιάζουσι, ἐνεκωμίαζον, ἐγκωμιάσονται, ἐνεκωμίασαν, ἐγκεκωμιάκασι, ἐνεκεκωμιάκεσαν

δύναιτο: δύναιτο, δυνήσοιτο, δυνασθείη - δυνηθείη, δεδυνημένος εἴη

ἐκφέρονται: ἐκφέρονται, ἐξεφέροντο, ἐξοίσονται, ἐξενεχθήσονται - ἐξοισθήσονται, ἐξηνέγκαντο, ἐξηνέγκοντο, ἐξηνέχθησαν, ἐξενηνεγμένοι εἰσί, ἐξενηνεγμένοι ἦσαν

δοκεῖτε: δοκεῖτε, ἐδοκεῖτε, δόξετε, ἐδόξατε

ἔχει: ἔχει, εἶχε, σχήσει - ἕξει, ἔσχε, ἔσχηκε, ἐσχήκει

 

2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

ὑμῶν: δοτ. εν.: σοί (σοι)

πραγμάτων: δοτ. πληθ.: τοῖς πράγμασι

ἀξίως: τα παραθετικά: ἀξίως - ἀξιώτερον - ἀξιώτατα

ἐλάττω: ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό: μικρότατον - ἐλάχιστον - ἥκιστον

οὐδένες: η δοτική ενικού και πληθυντικού: οὐδενί, οὐδέσι

τίς: να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός: τίνες, τίνων, τίσι, τίνας

πᾶς: η αιτατική ενικού στο αρσενικό γένος: πάντα, πᾶσαν, πᾶν