Δημοσθένης, Επιτάφιος, 1


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ἐπιτάφιος perseus,
Κείμενα του Δημοσθένη:  Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς Αθηναίους και Θηβαίους της μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.).

 

Το κείμενο

 

[1] Ἐπειδὴ τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάφῳ κειμένους, ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῷ πολέμῳ γεγονότας, ἔδοξεν τῇ πόλει δημοσίᾳ θάπτειν καὶ προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ’ αὐτοῖς, ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται, ἐξετάζων δὲ καὶ σκοπῶν ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ηὕρισκον ὄν. οἳ γὰρ τὴν ὑπάρχουσαν πᾶσιν ἔμφυτον τοῦ ζῆν ὑπερεῖδον ἐπιθυμίαν, καὶ τελευτῆσαι καλῶς μᾶλλον ἠβουλήθησαν ἢ ζῶντες τὴν Ἑλλάδ’ ἰδεῖν ἀτυχοῦσαν, πῶς οὐκ ἀνυπέρβλητον παντὶ λόγῳ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν καταλελοίπασιν;.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

ἐπειδὴ τοὺς ἐν τῷδε τῷ τάφῳ κειμένους, ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῷ πολέμῳ γεγονότας, ἔδοξεν τῇ πόλει δημοσίᾳ θάπτειν καὶ προσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λόγον εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἐσκόπουν μὲν εὐθὺς ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξονται, ἐξετάζων δὲ καὶ σκοπῶν ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ηὕρισκον ὄν. οἳ γὰρ τὴν ὑπάρχουσαν πᾶσιν ἔμφυτον τοῦ ζῆν ὑπερεῖδον ἐπιθυμίαν, καὶ τελευτῆσαι καλῶς μᾶλλον ἠβουλήθησαν ζῶντες τὴν Ἑλλάδ᾽ ἰδεῖν ἀτυχοῦσαν, πῶς οὐκ ἀνυπέρβλητον παντὶ λόγῳ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν καταλελοίπασιν;

 

 

Λεξιλογικά

 

κεῖμαι: είμαι τοποθετημένος, κείτομαι, βρίσκομαι

δημοσίᾳ: με δημόσια δαπάνη, με έξοδα της πολιτείας

σκοπέω-: σκέφτομαι, εξετάζω, παρατηρώ, προσέχω

ὑπερεῖδον: του ρ. ὑπεροράω-ῶ: περιφρονώ, αδιαφορώ

διαλέγομαι: συζητώ, συσκέφτομαι

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

. τεύξονται, καταλελοίπασιν, προσήκοντος: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
τυγχάνουσιν ἐτύγχανον τεύξονται ἔτυχον τετεύχασιν / τετυχήκασιν τετυχηκότες ἦσαν
ἐτετεύχεσαν
ἐτετυχήκεσαν
καταλείπουσιν κατέλειπον καταλείψουσιν κατέλιπον καταλελοίπασιν κατελελοίπεσαν
προσήκοντος -- προσήξοντος προσήξαντος   --

 

 . Πώς εκφέρονται και τι δηλώνουν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου;

 

Πρόταση εκφέρεται με δηλώνει το:
Ἐπειδὴ ... ἔδοξεν ... θάπτειν οριστική πραγματικό
προσέταξεν ... εἰπεῖν ... αὐτοῖς, οριστική πραγματικό
ὅπως ... ἐπαίνου τεύξονται οριστική πραγματικό
οἳ ... ὑπερεῖδον ἐπιθυμίαν οριστική πραγματικό
τελευτῆσαι ... ἀτυχοῦσαν οριστική πραγματικό