Δημοσθένης, Επιτάφιος, 13-14


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ἐπιτάφιος perseus,
Κείμενα του Δημοσθένη:   Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς Αθηναίους και Θηβαίους της μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.).

 

Το κείμενο

 

[13] ἀνάγκη δ´ ἐν τῷ μεταξὺ διαλαβεῖν, καὶ πρὸ τοῦ τὰ τοῖσδε πεπραγμένα τοῖς ἀνδράσιν δηλοῦν καὶ τοὺς ἔξω τοῦ γένους πρὸς τὸν τάφον ἠκολουθηκότας πρὸς εὔνοιαν παρακαλέσαι. καὶ γὰρ εἰ μὲν εἰς χρημάτων δαπάνην ἤ τιν´ ἄλλην θεωρίαν ἱππικῶν ἢ γυμνικῶν ἄθλων ἐτάχθην κοσμῆσαι τὸν τάφον, ὅσῳπερ ἂν προθυμότερον καὶ ἀφειδέστερον ταῦτα παρεσκευάσμην, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν προσήκοντ´ ἔδοξα πεποιηκέναι· λόγῳ δ´ ἐπαινέσαι τούτους τοὺς ἄνδρας αἱρεθείς, ἂν μὴ τοὺς ἀκούοντας συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι μὴ τῇ προθυμίᾳ τοὐναντίον οὗ δεῖ ποιήσω. [14] ὁ μὲν γὰρ πλοῦτος καὶ τὸ τάχος καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ὅς´ ἄλλα τούτοις ὅμοια, αὐτάρκεις ἔχει τὰς ὀνήσεις τοῖς κεκτημένοις, καὶ κρατοῦσιν ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν παρῇ, κἂν μηδεὶς τῶν ἄλλων βούληται· ἡ δὲ τῶν λόγων πειθὼ τῆς τῶν ἀκουόντων εὐνοίας προσδεῖται, καὶ μετὰ ταύτης μέν, κἂν μετρίως ῥηθῇ, δόξαν ἤνεγκε καὶ χάριν προσποιεῖ, ἄνευ δὲ ταύτης, κἂν ὑπερβάλῃ τῷ λέγειν καλῶς, προσέστη τοῖς ἀκούουσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[13] ἀνάγκη δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ διαλαβεῖν, καὶ πρὸ τοῦ τὰ τοῖσδε πεπραγμένα τοῖς ἀνδράσιν δηλοῦν καὶ τοὺς ἔξω τοῦ γένους πρὸς τὸν τάφον ἠκολουθηκότας πρὸς εὔνοιαν παρα- καλέσαι. καὶ γὰρ εἰ μὲν εἰς χρημάτων δαπάνην τιν᾽ ἄλλην θεωρίαν ἱππικῶν γυμνικῶν ἄθλων ἐτάχθην κοσμῆσαι τὸν τάφον, ὅσῳπερ ἂν προθυμότερον καὶ ἀφειδέστερον ταῦτα παρεσκευάσμην, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν προσήκοντ᾽ ἔδοξα πεποιηκέναι: λόγῳ δ᾽ ἐπαινέσαι τούτους τοὺς ἄνδρας αἱρεθείς, ἂν μὴ τοὺς ἀκούοντας συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι μὴ τῇ προθυμίᾳ τοὐναντίον οὗ δεῖ ποιήσω.  [14] μὲν γὰρ πλοῦτος καὶ τὸ τάχος καὶ ἰσχὺς καὶ ὅσ᾽ ἄλλα τούτοις ὅμοια, αὐτάρκεις ἔχει τὰς ὀνήσεις τοῖς κεκτημένοις, καὶ κρατοῦσιν ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν παρῇ, κἂν μηδεὶς τῶν ἄλλων βούληται: δὲ τῶν λόγων πειθὼ τῆς τῶν ἀκουόντων εὐνοίας προσδεῖται, καὶ μετὰ ταύτης μέν, κἂν μετρίως ῥηθῇ, δόξαν ἤνεγκε καὶ χάριν προσποιεῖ, ἄνευ δὲ ταύτης, κἂν ὑπερβάλῃ τῷ λέγειν καλῶς, προσέστη τοῖς ἀκούουσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

διαλαμβάνω: χωρίζω, σταματώ

τάφος: ταφή, κηδεία, εκφορά

θεωρία: παρακολούθηση, εξέταση

ἆθλος: αγώνισμα, μόχθος

ἀφειδέστερον: σπάταλα, γενναιόδωρα

προσήκοντα: τα πρέποντα, τα αρμόζοντα, τα καθήκοντα

συμβουλομένους: του ρ. συμβούλομαι: συμφωνώ, συγκατατίθεμαι

ὄνησις: η ωφέλεια, η χρησιμότητα, το κέρδος

κρατέω-: είμαι ισχυρός

παρῇ: του ρ. πάρειμι

προσδέομαι: χρειάζομαι

προσποιέω-: προσθέτω, προσάπτω

προσέστη: του ρ. προσίσταμαι: δυσαρεστώ, προσβάλλω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. διαλαβεῖν, ἠκολουθηκότας, αἱρεθείς: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
διαλαμβάνειν διαλήψεσθαι διαλαβεῖν διειληφέναι
ἀκολουθοῦντας ἀκολουθήσοντας ἀκολουθήσαντας ἠκολουθηκότας
αἱρούμενος αἱρησόμενος / αἱρεθησόμενος ἑλόμενος / αἱρεθείς ᾑρημένος

 

2. παρῇ, ῥηθῇ, ὑπερβάλῃ, προσέστη : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β' εν. + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
πάρει παρῇς παρείης πάρισθι παρεῖναι παρών, παροῦσα, παρόν
ἐρρήθης ῥηθῇς ῥηθείης ῥήθητι ῥηθῆναι ῥηθείς, ῥηθεῖσα, ῥηθέν
ὑπερέβαλες ὑπερβάλῃς ὑπερβάλοις ὑπέρβαλε ὑπερβαλεῖν ὑπερβαλών, ὑπερβαλοῦσα, ὑπερβαλόν
προσέστης προσστῇς προσσταίης πρόσστηθι προσστῆναι προσστάς, προσστᾶσα, προσστάν

 

 1. καὶ κρατοῦσιν ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν παρῇ: Να μετατραπεί ο υποθετικός λόγος σε προδοκώμενο

καὶ κρατήσουσιν ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν παρῇ